فروش برند آماده

فروش برند آماده

فروش برند آماده
این پست را ارزیابی کنید
قرارداد فروش برند آماده
فروش برند آماده

کارت بازرگانی

با توجه به مواد 10، 190 و 219 قانون مدنی و همچنین ماده 139 آیین نامه اجرایی قانون ثبت برند تجاری مصوب 1386، قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز صحت و سلامت طرفین قرارداد و رعایت قواعد عمومی قرارداد مندرج در فصل سوم از قسمت دوم قانون مدنی و علم و آگاهی طرفین قرارداد ( خریدار و فروشنده ) به مفاد مندرج در آن به منظور انتقال و واگذاری برندتجاری ثبت شده —–تنظیم میشود مشخصات خریدار و فروشنده ( فروش برند آماده ) آقا/ خانم/ شرکت ……… به مدیریت/ نمایندگی …… به شماره ملّی …… به نشانی …….. شماره تلفن ثابت ……. و شماره همراه ……. به عنوان نماینده قانونی شرکت/یا صاحب فروش برند آماده (انتقال دهنده) می باشد. آقا/ خانم/ شرکت ……… به مدیریت/ نمایندگی …… به شماره ملّی/ شماره ثبتی …… به نشانی …….. شماره تلفن ثابت ……. و شماره همراه ……. به عنوان متصالح فروش برند آماده / یا طرف دوم می باشد. موضوع قرارداد به شرح ذیل میباشد موضوع قرارداد حاضر عبارت است از انتقال کامل حقوق و امتیازات شرکت استارتاپ تحت عنوان ….. اعم از کلیه نرم افزارها، اسناد، لوگوها، طرح ها، مجوزها، و اطلاعات مشتری می باشد که شرح کامل هر یک از حقوق و امتیازات مشروحاً به پیوست این قرارداد منضم می شود. زمان قرارداد فروش برند آماده مدت اجرای قرارداد حاضر از تاریخ امضای طرفین ذیل قرارداد آغاز و تا تاریخ انتقال قطعی کلیه حقوق، امتیازات ادامه دارد. مبلغ مورد مصالح هزینه فروش برند آماده قطعی تمامی حقوق و امتیازات مرتبطه نسبت به برندتجاری مزبور، که شامل کسورات قانونی از جمله مالیات، عوارض و …. می باشد، به ارزش ….. ریال تعیین می شود. تبصره یک: هزینه های جاریه و کسورات قانونی نسبت به فروش برند آماده ، بر عهده فروشنده می باشد و می بایست صورت وضعیتی نسبت به تصفیه این موارد ارائه دهد. شروط پرداخت مبالغ الف- به هنگام انعقاد قرارداد حاضر منتقل الیه مبلغی به ارزش ….. ریال که ….. درصد از کل مبلغ قرارداد را شامل می شود، بعنوان پیش پرداخت پرداخت می نماید. ب- پس از واگذاری برندتجاری ثبت شده به صورت کامل و قطعی و انجام تمامی فرآیند اداری آن اعم از اداره مالکیت معنوی و اداره ثبت اسناد رسمی، مابقی مبلغ قرارداد به حساب انتقال دهنده که ….. درصد از مبلغ کل قرارداد را شامل می شود، کارسازی می نماید. صلح و واگذاری برندتجاری ثبت صاحب امتیاز یا انتقال دهنده برند تجاری به موجب این ماده تمامی حقوق، امتیازات و عواید ناشی از برند تجاری مزبور را مطابق با مفاد این قرارداد به نفع شخص متصالح صلح می نماید. تعهدات فروشنده ((فروش برند آماده )) 1- فروشنده به موجب این قرارداد متعهد می گردد تمامی حقوق، امتیازات و حتی تکالیف و منافع مرتبط با برند تجاری موضوع انتقال را بطور انحصاری پس از انجام فرآیند اداری آن در اختیار منتقل الیه قرار می دهد و ادعایی نسبت به مالکیت بر برندتجاری مذکور یا حق استفاده ای را مطرح نخواهد کرد؛ 2- در زمان….. سال پس از فروش برند آماده مزبور، هر گونه ادعا یا شکوائیه ای نسبت به دوران پیش از انعقاد این قرارداد اقامه شود، متوجه شخص فروشنده می باشد 3-فروشنده برند تجاری مذکور متعهد می گردد که هر گونه ابهام و پرسشی نسبت به اسناد، اطلاعات، طرح ها و ….. برای خریداری برندتجاری فوق الذکر مطرح شود، در کوتاه ترین زمان ممکن پاسخگوی ایشان باشد؛ 4- فروشنده واگذاری برندتجاری ثبت شده ملزم است یکی از پرسنل آگاه نسبت به امور برند تجاری مربوطه را با پرداخت حقوق مستمری از سوی خریدار ، برای مدت …. روز کاری در جهت تسهیل امور و شناخت امور جاریه شرکت —- مزبور به کار گمارد؛ 5- به انضمام این قرارداد، قراردادی مجزا تحت عنوان قرارداد عدم افشای اطلاعات و اسناد فی مابین انتقال دهنده و منتقل الیه منعقد خواهد شد تا طرف اول پس از انتقال کامل موضوع قرارداد، نسبت به حفظ و حراست از اطلاعات و اسناد محرمانه برند تجاری مربوطه، متعهد باقی بماند. شروط فسخ 1- در صورتی که فروشنده برندتجاری تعهدات خویش را نسبت به تصفیه دیون ، تعهدات اعم از مالی و غیرمالی ، و یا تعهدات اعلام شده را رعایت ننماید، شخص متصالح یا همان خریدار یا نماینده قانونی ایشان حق فسخ قرارداد فروش برند آماده حاضر را خواهد داشت. 2- در صورتی که انتقال دهنده پس از یا پیش از انعقاد این قرارداد مبنی بر فروش برند آماده مزبور، قراردادی دیگر با ماهیت یکسان با شخص ثالث منعقد نموده باشد. 3- در صورتی که خریدار برند تجاری تعهدات مندرج در ماده 8 و نیز تعهدات مالی خویش نسبت به پرداخت مبالغ قرارداد را انجام ندهد؛ یا در بازه زمانی مقرر شده نسبت به آن اقدام نکند که در این صورت انتقال دهنده حق فسخ قرارداد و مطالبه جبران خسارات خویش از بابت تأخیر یا دیرکرد پرداخت مبالغ را خواهد داشت. 4- در صورتی که پس از انعقاد قرارداد حاضر کاشف بعمل آید که شخص فروشنده هیچ سمت و اختیاری نسبت به واگذاری برند مزبور را نداشته است و صرفاً از طریق جعل عنوان نسبت به این امر اقدام کرده باشد. اختلافات ناشی از قرارداد کلیه اختلافات، نسبت به مفاد مندرج در این قرارداد یا اختلافات آتی نسبت به ارتکاب نقض تعهدات مندرج در این قرارداد از سوی طرفین ابتدائاً تلاش می شود از طریق مذاکره و سازش میان طرفین قرارداد حل و فصل گردد. در صورتی که پس از مدت …… روز از تاریخ مذاکرات و سازش میان طرفین، مناقشه همچنان ادامه داشته باشد، اختلاف به منظور حل و فصل به مراجع قضایی احاله می گردد. البته داوری حرفه ای و سازمانی یکی از مراکز داوری از جمله مرکز داوری اتاق بازرگانی یا کانون وکلای مرکز برای حل و فصل اختلاف و حکمیت پیشنهاد می شود. نُسخ قرارداد فروش برند آماده قرارداد حاضر در …. نسخه و—— ماده با اعتبار واحد هر نسخه تنظیم شده و برای طرفین قرارداد ( فروشنده و خریدار ) آن لازم الاجراست. امضاء و اثرانگشت صاحب فروشنده برند تجاری/ یا نماینده قانونی ایشان امضاء و اثرانگشت خریدار یا نماینده قانونی ایشان امضاء و اثر انگشت شهود ( شاهدین )

برچسب ها:Ready Brand Sales, خرید برند, فروش برند اماده, فروش برندتجاری

بازتاب از سایت

دیدگاهتان را بنویسید